Calgary                                    1949

Chicago                                    1814

Dallas                                       1034

Denver                                     1188

Detroit                                      2028

Edmonton                                 2115

Houston                                   1016

Los Angeles                             919

Miami                                       1859

Newark                                    2313

New York                                2397

Phoenix                                    732

San Diego                                807

San Francisco                           1265

Seattle                                      1833

Toronto                                    2230

Vancouver                                1951